Skip to main content

ATLAS CO-LIVING APGYVENDINIMO PASLAUGOS TAISYKLĖS

202308-V1/ Įsigalioja nuo 2024-01-01

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. ATLAS co-living apgyvendinimo paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) skirtos asmenims, sudariusiems sutartis su UAB „Atlas Living” (toliau – Paslaugų teikėjas) dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo ATLAS co-living objekte (toliau – Sutartis), ir Sutartyje nurodytiems asmenims, kurie jomis naudojasi. Taisyklės laikomos neatskiriama Sutarties dalimi.

1.2. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra pavesti tretiesiems asmenims atlikti visus ar dalį objekto techninės priežiūros, kasdienio Sutarties vykdymo ir (arba) su Sutartimi susijusių administracinių veiksmų. Visais atvejais už tokių asmenų veiksmus atsako Paslaugų teikėjas.

1.3. Objektas suprantamas kaip pastatas, kuriame teikiamos apgyvendinimo paslaugos, įskaitant apartamentus (toliau – Apartamentai), bendrojo naudojimo patalpas (koridorius, virtuves, poilsio zonas, terasas, balkonus ir kitas erdves), taip pat objekto teritoriją (įskaitant, bet neapsiribojant, žaliuosius plotus, terasas, objekto automobilių ir dviračių stovėjimo aikšteles, lauko treniruoklių aikšteles).

1.4. Pasirašydamas Sutartį Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis Sutarties galiojimo laikotarpiu bei užtikrinti, kad objekte esantys jo svečiai taip pat laikytųsi Taisyklių.

1.5. Visi Klientui kylantys klausimai, susiję su Sutarties vykdymu ar Taisyklėmis, sprendžiami pateikiant užklausą Paslaugų teikėjui tel. Nr.+37065979777 ir el. paštu [email protected].

1.6. Siekiant užtikrinti Sutarties vykdymą, turto ir asmenų saugumą, bendros vidaus patalpos ir Paslaugų teikėjo nuožiūra parinkta objekto teritorija yra nuolat stebima vaizdo stebėjimo kameromis. Stebėjimo kamerų vieta gali būti keičiama Paslaugų teikėjo nuožiūra. Stebėjimo kamerų įrašai gali būti naudojami sprendžiant ginčytinas situacijas ar incidentus ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms. Pasirašydamas Sutartį Klientas patvirtina, kad yra informuotas apie vaizdo stebėjimą ir vaizdo įrašymą bei jų tvarkymą.

1.7. Klientas patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, jog Paslaugų teikėjo organizuojamų renginių objekte metu Paslaugų teikėjas turi teisę filmuoti ir fotografuoti renginio dalyvius, apdoroti ir viešai skelbti nuotraukas, stilizuotas nuotraukas, filmuotą medžiagą objekto veiklos populiarinimo tikslais. Dalyvaudamas tokiuose renginiuose Klientas sutinka, kad jis būtų filmuojamas ir fotografuojamas šiame punkte nurodytais tikslais be papildomo raštiško sutikimo.

1.8. Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų, susijusių su naudojimusi Patalpa ir objektu, kainos yra nurodytos Sutartyje ir gali būti keičiamos iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimo, informuojant Klientą Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu ir (arba) viešai skelbiant apie kainų pakeitimus interneto svetainėje www.atlasliving.lt.

1.9. Visi pranešimai, įspėjimai ir kita informacija Klientui siunčiami Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytu elektroninio pašto adresu ir (arba) SMS žinutėmis į telefono numerį arba įteikiami raštu. Klientas privalo nedelsdamas informuoti Paslaugų teikėją apie bet kokius savo elektroninio pašto adreso ir (arba) telefono numerio pasikeitimus, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

1.10. Apie Taisyklių pakeitimus Klientas informuojamas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos paskelbiant Taisykles interneto svetainėje www.atlasliving.lt. Jei Taisyklės keičiamos dėl oficialių reikalavimų, rekomendacijų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, pakeistos Taisyklės įsigalioja jų paskelbimo interneto svetainėje www.atlasliving.lt dieną.

1.11. Atsakomybė už Taisyklių pažeidimus nustatyta Sutartyje ir šiose Taisyklėse.

  1. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

2.1. Apgyvendinimo paslaugas objekte galima rezervuoti per rezervavimo sistemą, kurią galima rasti interneto svetainėje www.atlasliving.lt, arba susisiekus su paslaugų teikėju el. paštu, telefonu arba asmeniškai objekte. Rezervacija Klientui įsigalioja pasirašius Sutartį ir sumokėjus rezervacijos sistemoje nurodytą užstato sumą.

2.2. Kliento registracija ir išsiregistravimas vykdomi kiekvieną dieną nuo 10:00 iki 21:00 val.

2.3. Jei Klientas, sumokėjęs užstatą, į objektą atvyksta pavėluotai, praėjus daugiau nei 1 (vienam) mėnesiui nuo numatytos atvykimo datos, ir apie tai iš anksto neinformuoja Paslaugų teikėjo elektroniniu paštu, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę anuliuoti rezervaciją ir nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Klientą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Tokiais atvejais Kliento sumokėtas užstatas negrąžinamas, o Paslaugų teikėjas neprivalo atlyginti jokių Kliento nuostolių.

2.4. Remonto, avarinių situacijų ar kitų neatidėliotinų aplinkybių, susijusių su patalpa ar tam tikra jos dalimi, atveju Paslaugų teikėjas gali vienašališkai ir laikinai perkelti Klientą į kitą ne prastesnės kokybės patalpą. Apie tai Klientui bus pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių toks įspėjimo terminas būtų per ilgas.

2.5. Kliento rašytiniu prašymu Paslaugų teikėjas gali leisti įregistruoti Kliento gyvenamosios vietos adresą objekte už kainą, nurodytą Kliento prašymo gavimo dieną paskelbtame kainyne.

2.6. Jei Klientas planuoja nesilankyti objekte ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, jis privalo apie tai informuoti Paslaugų teikėją šiose Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.7. Pasikeitus (sumažėjus) apartamentuose esančių asmenų skaičiui, Paslaugų teikėjas, esant galimybei, gali pasiūlyti mažesnį apartamentą. Jei likęs (-ę) Apartamento gyventojas (-ai), gavęs (-ę) Paslaugų teikėjo pasiūlymą, nesutinka persikelti į pasiūlytą apartamentą, jis (jie) privalo sumokėti visą Apartamento, kuriame gyvena, kainą, neatsižvelgiant į gyventojų skaičių.

2.8.Klientas privalo grąžinti apartamentus Paslaugų teikėjui kartu su visais jam suteiktais daiktais, o išvykstant grąžinti patekimo į patalpas priemones.

2.9. Jei paskutinė Sutarties galiojimo diena sutampa su valstybinių švenčių dienomis ar savaitgaliais, Klientas privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki planuojamo išvykimo, informuoti Paslaugų teikėją šiose Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu ir suderinti išvykimo datą. Laiku neinformavęs Paslaugų teikėjo apie planuojamą išvykimą, Klientas prisiima visą riziką, kad paskutinę Sutarties galiojimo dieną gali nespėti grąžinti Apartamento Paslaugų teikėjui. Tokiu atveju iš Kliento bus imamas papildomas mokestis už laikotarpį nuo Sutarties pabaigos iki Apartamento grąžinimo Paslaugų teikėjui pagal Paslaugų teikėjo nustatytus įkainius.

2.9. Jei Klientas neatlaisvina Apartamento paskutinę Sutarties galiojimo dieną ir negrąžina Apartamento, kaip reikalaujama, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ir be jokių apribojimų įeiti į Apartamentą, išnešti visus Paslaugų teikėjui nepriklausančius daiktus ir turtą, pakeisti Apartamento spynas, atjungti elektros energiją ar kitus inžinerinius tinklus ir kitaip apriboti Kliento galimybę patekti į Apartamentą. Paslaugų teikėjas saugo iš Patalpos išimtą turtą ir daiktus ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pabaigos, ir tai laikoma Paslaugų teikėjo teikiama mokama saugojimo paslauga. Už kiekvieną iš Apartamento išimto turto ir daiktų saugojimo dieną Paslaugų teikėjas apskaičiuos Paslaugų teikėjo nustatytą saugojimo mokestį. Paslaugų teikėjas turi teisę disponuoti (utilizuoti), parduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims visą iš Apartamento išimtą turtą ir daiktus, jei Klientas jų neatsiima per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pabaigos. Tokiu atveju visos pajamos, gautos pardavus tokį turtą ir daiktus, priklauso Paslaugų teikėjui kaip kompensacija už tokio turto ir daiktų saugojimą ir tvarkymą. Pasirašydamas Sutartį, Klientas suteikia neatšaukiamus įgaliojimus Paslaugų teikėjui ir jo darbuotojams atlikti šiame skyriuje nurodytus veiksmus. Jei toks turtas ir daiktai yra utilizuojami, visos su tuo susijusios išlaidos padengiamos iš Kliento sumokėto užstato. Jei toks turtas ir daiktai yra utilizuojami, visos su tuo susijusios išlaidos padengiamos iš Užsakovo sumokėto užstato.

2.10. Išvykdamas iš objekto Klientas privalo sumokėti visus mokesčius (apgyvendinimo, papildomų mokamų paslaugų, baudų, paslaugų administravimo ir kitus mokesčius). Kliento sumokėtas užstatas grąžinamas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.11.Klientas, neatlaisvinęs patalpų ilgiau kaip 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pabaigos, bus priverstinai iškeldintas pagal galiojančius įstatymus.

  1. OBJEKTO VIDAUS TAISYKLĖS

3.1. Visi asmenys, gyvenantys Apartamentuose, besinaudojantys bendromis Objekto patalpomis ir esantys Objekto teritorijoje, yra atsakingi už švarą ir tvarką Objekte. Už šių taisyklių laikymąsi atsako visi Apartamentuose gyvenantys asmenys ir jų svečiai apsilankymo metu.

3.2. Klientai gali naudotis Objekto teritorijoje esančiomis automobilių stovėjimo vietomis tik užsisakę papildomą automobilių stovėjimo paslaugą, kuri yra mokama. Dėl riboto automobilių stovėjimo vietų skaičiaus Objekto kieme, automobilių stovėjimo vietos bus skiriamos atsižvelgiant į tokios paslaugos užsakymo laiką. Statyti transporto priemonę Objekto teritorijoje neužsisakius stovėjimo vietos paslaugos griežtai draudžiama. Paslaugų teikėjo nuožiūra tokia transporto priemonė gali būti priverstinai pašalinta transporto priemonės savininko sąskaita arba transporto priemonės savininkui ar naudotojui bus išrašyta sąskaita už automobilio stovėjimą, kurios suma 2 (du) kartus viršija Paslaugų teikėjo nustatytą standartinį automobilio stovėjimo mokestį.

3.3. Klientai apartamente gali naudotis jiems asmeniškai priklausančiais laisvai stovinčiais baldais (pvz., kėdėmis, gultais, kavos staliukais ir pan.). Griežtai draudžiama be išankstinio raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo Apartamentuose ir (arba) bendrosiose Objekto patalpose įrengti, pakabinti ar kitaip pritvirtinti baldus ar kitus dekoratyvinius elementus (įskaitant, bet neapsiribojant, šviestuvus, paveikslus ir pan.) prie sienų, lubų ar grindų.

3.4. Klientams leidžiama naudotis Apartamentu ir bendrosiomis Objekto patalpomis tik gyvenamaisiais tikslais. Klientams draudžiama Objekte teikti bet kokias prekybos, medicinos, gydymo ar kitas paslaugas, užsiimti komercine veikla ar kita veikla, dėl kurios Objekte nuolat lankytųsi tretieji asmenys.

3.5. Objekto Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento ar jo svečių daiktus ir turtą, esantį apartamente, bendrose Objekto patalpose ar Objekto teritorijoje.

3.6. Svečiai gali lankytis Objekte Kliento kvietimu bet kurią dieną nuo 8:00 iki 23:00 val. Visi svečiai, atvykę į Objektą Kliento kvietimu, privalo užsiregistruoti svečių knygoje, nurodydami Apartamentą, į kurį atvyko, atvykimo ir išvykimo laiką, svečio vardą ir pavardę. Informacija apie tvarkomus Objekto svečių asmens duomenis teikiama Objekto registratūrai. Objekto administratorius turi teisę pareikalauti, kad svečias pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kilus abejonių arba jei svečias nėra pageidaujamas ar laukiamas, Objekto administratorius turi teisę neįleisti svečio į Objektą.

3.7. Svečius priimantis Klientas visiškai atsako už jų elgesį ir veiksmus tiek Apartamente, tiek bendrose Objekto patalpose ir Objekto teritorijoje.

3.8. Klientui pateikus raštišką prašymą ir gavus išankstinį Paslaugų teikėjo leidimą, Klientas gali leisti svečiui nemokamai apsistoti apartamente ne ilgiau kaip 2 (dvi) naktis. Jei svečiui reikia apsistoti Objekte ilgesnį laiką, Klientas gali kreiptis į Paslaugų teikėją ir prašyti suteikti mokamą laikino svečių apgyvendinimo paslaugą. Tokią paslaugą Paslaugų teikėjas suteiktų atsižvelgdamas į galimybes ir Paslaugų teikėjo nustatytomis apgyvendinimo paslaugų kainomis.

3.9. Paslaugų teikėjas, gavęs nusiskundimų dėl Kliento svečių elgesio (pvz., lankymosi laiko ar Taisykles pažeidžiančio svečių elgesio), gali apriboti tokių svečių lankymosi laiką arba apskritai uždrausti jiems lankytis Objekte.

3.10. Ramybės valandos Objekte yra kasdien nuo 19:00 val. iki 7:00 val. ryto.

3.11. Klientas gali įeiti į Objektą ir išeiti iš jo bet kuriuo metu.

3.12. Sutarties galiojimo metu ir Taisyklėse nustatytomis sąlygomis (išskyrus viešai skelbiamą valymo laiką) Klientas turi teisę naudotis bendromis Objekto patalpomis: bendromis virtuvėmis, tualetais, darbo ir poilsio zonomis, skalbykla, sandėliuku, sporto ir laisvalaikio zona Objekto teritorijoje, terasomis, balkonais ir kt. Naudojantis bendrosiomis patalpomis privaloma palikti jas švarias ir tvarkingas, netrikdyti kitų Objekto Klientų ir jų svečių ramybės tylos valandomis, įskaitant, bet neapsiribojant triukšmu, šviesomis, kvapais ir kt.

3.13. Klientas privalo palikti švarias ir tvarkingas bendras patalpas, kuriomis jis (įskaitant jo svečius) naudojosi.

3.14. Pastebėjęs nešvarias ar netvarkingas Objekto bendrąsias patalpas, Klientas privalo apie tokias aplinkybes informuoti Paslaugų teikėją Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.15. Vakarėliai, susibūrimai ar panašūs pramoginiai renginiai ar susibūrimai be išankstinio Paslaugų teikėjo leidimo neleidžiami.

3.16. Jei paslaugų teikėjo paslaugų teikimo apribojimai nustatyti dėl teisinių karantino ar kitų ligų prevencijos priemonių apribojimų ir jei galimybė teikti paslaugas pagal Sutartį yra apribota, paslaugų teikėjas nelaikomas pažeidusiu Sutartį ar Taisykles. Tokiais atvejais Klientas privalo vykdyti visus tokius įsipareigojimus be atskiro Paslaugų teikėjo įspėjimo, o Klientas prisiima visas su tokių įsipareigojimų nevykdymu susijusias pasekmes, įskaitant ir veiksmus, kurių jis imasi (baudas, Paslaugų teikėjui taikomas sankcijas ir pan.).

3.17. Klientas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų. Jei dėl Kliento veiksmų kyla gaisro pavojus, kyla gaisras ir (arba) įsijungia priešgaisrinė signalizacija, o į Objektą atvyksta saugos tarnyba, gelbėjimo tarnybos ar ugniagesiai, Klientas tokiais atvejais privalo sumokėti 100 EUR (vieno šimto eurų) baudą, taip pat Klientas privalo atlyginti kitas Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas.

3.18. Klientui draudžiama:

3.18.1. Rūkyti Objekte, išskyrus specialiai tam skirtas ir pažymėtas vietas.

3.18.2. Narkotinių, toksinių, psichotropinių, degiųjų ar sprogstamųjų medžiagų arba pirotechnikos priemonių gamyba, laikymas, naudojimas ar platinimas Objekte. Tai apima įvairios kilmės, įvairios formos ir įvairiai pagamintas medžiagas, taip pat kitus daiktus, kuriuose yra nurodytų medžiagų likučių, ir (arba) įrenginius ir prietaisus, skirtus šioms medžiagoms gaminti, laikyti ir (arba) naudoti (pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu).

3.18.3. Šaunamųjų ginklų ar šaudmenų gamyba, laikymas ir (arba) platinimas Objekte (pažeidimas laikomas esminiu Susitarimo pažeidimu).

3.18.4. Alkoholinių gėrimų gamyba, laikymas, saugojimas, naudojimas ar platinimas Objekte. Tai apima įvairios kilmės, įvairių formų ir įvairiai pagamintas medžiagas, taip pat šių medžiagų gamybai skirtus prietaisus ir įrangą (pažeidimas laikomas esminiu Susitarimo pažeidimu).

3.18.5. Vienašališkai įsileisti asmenis į Objektą arba apgyvendinti Objekto svečių registre neregistruotus svečius (pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu).

3.18.6. Svečių, apsvaigusių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų ir (ar) turinčių su savimi degių ar sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų ir (ar) šaunamųjų ginklų, įleidimas į Objektą. Paslaugų teikėjas turi teisę nustatyti, ar asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, įvertinęs šiuos požymius: alkoholio kvapą, neadekvatų elgesį (susijaudinęs, irzlus, agresyvus ir pan.), nerišlią kalbą, nekoordinuotus judesius ir pan. ir gali atsisakyti įleisti tokį svečią į Objektą.

3.18.7. Įrankių ar prietaisų su vidaus degimo varikliais, alyvomis, benzinu ar kitais degiais skysčiais laikymas ir (arba) saugojimas Objekte (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu).

3.18.8. Grilių ir kitų panašių maisto ruošimo įrenginių naudojimas Objekte.

3.18.9. Triukšmauti Objekte tylos valandomis.

3.18.10. Buitinių atliekų, nešvarių indų ar kitų asmeninių daiktų palikimas / laikymas bendrose Objekto patalpose.

3.18.11. Laikyti Objekte bet kokius gyvūnus (šunis, kates, roplius, graužikus, žuvis ir pan.) ar jų inventorių, išskyrus atvejus, kai Sutarties specialiosiose sąlygose tokia teisė Klientui nustatyta.

3.18.12. Persikėlimas į kitą Objekto apartamentą arba į bendrąsias Objekto patalpas.

3.18.13. Paslaugų teikėjui priklausančio kilnojamojo turto (įrangos) perkėlimas, įmontuotų ar sienoje sumontuotų baldų, instaliacijų ar dekoratyvinių elementų perstatymas, Paslaugų teikėjo turto, esančio Objekto bendrose patalpose, naudojimas asmeniniais tikslais.

3.18.14. Inventoriaus, įrangos ar kito Objekte esančio turto gadinimas.

3.18.15. Užteršti ar sugadinti Objekto patalpas ir (ar) teritoriją.

3.18.16. Pasisavinti kitų Objekto gyventojų ar jų svečių turtą, daiktus, dokumentus ir t. t. (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu).

3.18.17. Grėsmės žmogaus gyvybei ar sveikatai kėlimas, garbės ar orumo žeminimas, kitų asmenų įžeidinėjimas, smurto kurstymas, grasinimas susidorojimu veiksmais Objekte (pažeidimas laikomas esminiu pažeidimu).

3.18.18. Išvykimas iš Objekto neinformavus Objekto administratoriaus.

3.18.19. Dalyvavimas veiksmuose, kurie nesuderinami su morale, viešąja tvarka, Taisyklėmis ir (arba) pažeidžia galiojančių teisės aktų reikalavimus.

3.18.20. Savavališkai atlikti bet kokius Objekto patalpų ar įrangos remonto ar keitimo darbus.

3.18.21. Ant Objekto durų, langų ar sienų be paslaugų teikėjo sutikimo tvirtinti antenas, plakatus, vėliavas, šūkius ar kitus daiktus, taip pat padengti minėtus daiktus sunkiai pašalinamomis medžiagomis (pvz., dažais, alyva ir pan.).

3.18.22. Papildomų buitinių prietaisų naudojimas Objekto šildymui, vėsinimui ar vėdinimui.

3.18.23. Savavališkai įrengti, prijungti ir (ar) naudoti elektros prietaisus Patalpoje ir (ar) bendrose Objekto patalpose, išskyrus smulkius buitinius prietaisus ir (ar) kompiuterius, taip pat netvarkingai naudoti elektros prietaisus.

3.18.24. Naudojimasis Apartamente esančia lova be patalynės ir užvalkalų.

3.18.25. Filmuoti ar fotografuoti kitų Objekte esančių asmenų veiklą ir pokalbius be kitų asmenų sutikimo.

3.18.26. Lankytis Objekto terasose ir balkonuose apsvaigus nuo bet kokių psichotropinių medžiagų (alkoholio, narkotinių medžiagų, vaistų ir pan.), taip pat lankytis Objekto terasose ir balkonuose ramybės metu.

3.18.27. Naudotis Objekto bendrojo naudojimo patalpomis ir bendruoju inventoriumi bei daiktais, sergant infekcinėmis ligomis ar kitomis per orą ar lašeliniu būdu plintančiomis užkrečiamosiomis ligomis. Esant galimybei, rekomenduojama apie tokius atvejus informuoti paslaugų teikėją.

3.18.28. Sporto inventoriaus naudojimas Objekto teritorijoje ne pagal paskirtį ir nesilaikant naudojimo instrukcijų.

  1. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS

4.1. Paslaugų teikėjas turi teisę:

4.1.1. Bet kuriuo metu lankytis bendrose Objekto patalpose, tikrinti ar taisyti tose patalpose esančią įrangą (netrukdant tuo metu tose patalpose poilsiaujantiems ar besimokantiems asmenims).

4.1.2. Įeiti į Patalpą nedelsiant paskambinus į durų skambutį, jei kyla pagrįstų įtarimų dėl esminių šių Taisyklių pažeidimų (narkotikų / alkoholio / kitų draudžiamų medžiagų vartojimas, triukšmas ramybės valandomis, pašalinių svečių buvimas Patalpoje ir t. t.).

4.1.3. Įeiti į Apartamentą dalyvaujant Klientui ar jo atstovui, jei reikia, atlikti remonto darbus, taip pat patikrinti Apartamentą ir (arba) Taisyklių laikymąsi bei atlikti periodines Apartamento apžiūras. Apie tokius apsilankymus Klientas informuojamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatytos apsilankymo datos. Klientas privalo užtikrinti, kad nurodytu laiku paslaugų teikėjui nebūtų kliūčių patekti į Apartamentą.

4.1.4 Patekti į Patalpą nedalyvaujant Klientui ar jo įgaliotam asmeniui arba iš anksto apie tai nepranešus, kad būtų atlikti neatidėliotini remonto darbai, pašalintos avarinės situacijos ir (arba) jų padariniai, išvengta pavojaus žmonių gyvybei ar sveikatai, apsaugotas turtas, ir savarankiškai atrakinti Patalpą. Šiuo atveju į Patalpą įeina ne mažiau kaip 2 (du) darbuotojai, o įėjus į Patalpą surašomas aktas, kuriame nurodomas įėjimo laikas, priežastis, Patalpoje esantys darbuotojai, atliekami darbai ir kita svarbi informacija.

4.1.5. Siekdamas palaikyti švarą ir tvarką apartamentuose, paslaugų teikėjas turi teisę tikrinti apartamentus, apie tai pranešdamas Klientui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei nurodyto Apartamentų ir (arba) Objekto bendrųjų patalpų patikrinimo metu nustatoma, kad švara ir tvarka Kliento (-ų) naudojamose patalpose neatitinka sanitarinių-higieninių normų reikalavimų, ir Klientas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos nepašalina šių trūkumų, Paslaugų teikėjas turi teisę išvalyti tokias patalpas, o Klientas privalo atlyginti visas su tuo susijusias išlaidas.

4.1.6. Jei bendrose Objekto patalpose randama pašalinių daiktų, paslaugų teikėjas turi teisę nurodyti Klientui, kuriam šie daiktai priklauso, nedelsiant juos pašalinti. Jei neįmanoma nustatyti tokių daiktų savininko arba jei Klientas jų nepašalina iš Objekto bendrųjų patalpų, Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra disponuoti (išmesti) tokiais daiktais, o jei tokių daiktų savininkas aiškiai nustatomas, jis privalo sumokėti Sutartyje nurodytą baudą.

4.1.7. Atsisakyti įleisti į Objektą asmenis, kurie paprašius nepateikia asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir (arba) kurių atvykimo nepatvirtina Klientas.

  1. MOKĖJIMAI

5.1. Pagal Sutarties sąlygas Klientas sumoka užstatą, mokestį už paslaugas ir kitus Sutartyje nurodytus mokėjimus, susijusius su apgyvendinimu apartamente ir Sutarties vykdymu (baudas, žalos dydį ir kt.), į gavėjo banko sąskaitą. Klientas turi teisę po Užstato sumokėjimo per 48 valandas vienašališkai nutraukti Sutartį ir susigrąžinti Užstatą be jokių pasekmių.

5.2. Klientas padengia visas išlaidas, susijusias su mokėjimais pagal Sutartį (mokėjimų nurašymas nuo paslaugų teikėjo banko sąskaitos arba tarptautinio pervedimo išlaidos grąžinant Užstatą ar permoką pagal Sutartį Klientui).

5.3. Paslaugų teikėjas turi teisę imti iš Kliento papildomą mokestį už viršytą elektros energijos suvartojimą, jei Klientas žymiai viršija statistiškai įprastą elektros energijos suvartojimą (t. y. 75 kWh vienam asmeniui per mėnesį).

5.4. Jei yra tiesioginis debetas atsiskaitymui už Sutartyje numatytas paslaugas ir kredito kortelėje ir (arba) banko sąskaitoje nepakanka lėšų nurašyti sumai už apgyvendinimo paslaugas, kortelė yra sugadinta arba neveikia, Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad mokėtinos sumos būtų netrukdomai nurašytos per 5 (penkias) dienas.

5.5. Paslaugų teikėjas turi teisę kartą per metus vienašališkai keisti (didinti) apgyvendinimo paslaugų kainas, taip pat kitų Sutartyje numatytų paslaugų kainas, apie tai informuodamas Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos pakeitimo datos. Klientas, gavęs informaciją apie apgyvendinimo paslaugų kainų pasikeitimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą. Apie ketinimą nutraukti Sutartį Klientas raštu informuoja paslaugų teikėją per 10 (dešimt) dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Jei Klientas per nurodytą laikotarpį nepraneša apie ketinimą nutraukti Sutartį, laikoma, kad Klientas neketina nutraukti Sutarties ir sutinka su pranešime nurodyta kaina. Tokiu atveju užstatas grąžinamas Klientui, jei nėra pagrindo jo įskaityti į Kliento anksčiau pagal Sutartį prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir jei Sutartis baigiasi paskutinę senosios kainos galiojimo laikotarpio dieną. Jei Klientas nutraukia Sutartį anksčiau nei paskutinę senosios apgyvendinimo paslaugos kainos galiojimo laikotarpio dieną, užstatas įskaitomas į paslaugų teikėjo nuostolius. Kitų paslaugų kainų keitimas negali būti laikomas pagrindu Klientui nutraukti Sutartį anksčiau termino.

5.6. Bet kokia dėl Kliento veiksmų Objekto ar trečiųjų asmenų patirta žala turi būti atlyginta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos.

5.7. Jei Paslaugų teikėjo pretenzijoje ar sąskaitoje faktūroje nenurodytas kitas, nei Paslaugų teikėjo pretenzijoje ar sąskaitoje faktūroje nurodytas, taip pat Sutartyje nenumatytas mokėjimo terminas, Klientas privalo sumokėti Sutartyje numatytas sumas per 14 (keturiolika) dienų nuo Paslaugų teikėjo pretenzijos ar sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.8. Jei mokėjimai už apgyvendinimo paslaugas ar kitos pagal Taisykles ar Sutartį mokėtinos sumos vėluoja atlikti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų arba jei mokėjimai ar jų dalis pagal Taisykles ar Sutartį vėluoja atlikti ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas, vėlavimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.