Skip to main content

Privatumo politika

KAS MES ESAME IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:  Atlas Living, UAB, juridinio asmens kodas: 306104119, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lihuania, (toliau – Mes, Mūsų, Bendrovė) tvarko savo klientų, potencialių klientų, darbuotojų, kandidatų į darbuotojus, tiekėjų, partnerių ir kt. (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis vadovaudamasi asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus bei imdamasi visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatomos pagrindinės Jūsų asmens duomenų ir kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, Jūsų asmens duomenų apimtis, tikslai, šaltiniai, gavėjai, Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės ir kiti svarbūs naudojimosi Bendrovės paslaugomis aspektai. Ši informacija yra svarbi, todėl tikimės, kad ją atidžiai perskaitysite.

Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys” (toliau – asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją apie jus, susijusią su jumis kaip fiziniu asmeniu, duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojant tam tikrus duomenis (pvz., vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį ir t. t.).

Tvarkydami asmens duomenis atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jei pateikiate mums ne savo asmens duomenis (pavyzdžiui, nurodydami kitą asmenį kaip naudos gavėją), informuokite jį apie šią privatumo politiką ir jos turinį.

Jei paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurių asmens duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai laikytis CK 6.2 str. BDAR 14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ir kt.) apie jų asmens duomenų perdavimą Bendrovei.

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos arba prašymų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: [email protected].

Lankydamiesi Bendrovės interneto svetainėse ir (arba) naudodamiesi jose esančia informacija ir (arba) mūsų paslaugomis, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad perskaitėte ir supratote šią privatumo politiką.

 

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika taikoma mūsų interneto svetainei https://atlasliving.lt/ (nepriklausomai nuo to, kokiu įrenginiu naudojatės) ir visoms Bendrovės teikiamoms paslaugoms ar kitai Bendrovės veiklai, kai tvarkomi asmens duomenys.

 

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes:

 • laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR;
 • jūsų asmens duomenis tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • jūsų asmens duomenis rinksime konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau jų netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus įstatymų leidžiamą mastą;
 • imsimės visų pagrįstų priemonių, kad asmens duomenys, kurie yra netikslūs ar neišsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisyti, papildyti, sustabdyti ar sunaikinti;
 • mes saugosime juos tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių asmens duomenys tvarkomi;
 • neatskleisime ir neperduosime asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Privatumo politikoje arba taikomuose teisės aktuose numatytus atvejus;
 • užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas taikant tinkamas technines ar organizacines priemones, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: [email protected].

 

RENKAME IR NAUDOJAME ŠIĄ INFORMACIJĄ:

 1. ASMENS DUOMENYS

Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus („Asmens duomenys”), t. y. kai savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų Paslaugomis, kreipiatės į mus su užklausomis ir pan. Visur, kur renkame Asmens duomenis, pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.

 1. NAUDOJIMO DUOMENYS

Taip pat galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų Svetainėje arba kai prie Svetainės prisijungiate mobiliuoju įrenginiu arba per jį (toliau – Naudojimo duomenys).

Šie Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip IP adresai, naudojamos naršyklės ir įrenginio tipas, tinklalapis, kuriame lankėtės prieš patekdami į mūsų svetaines, ir su jūsų įrenginiais susiję identifikatoriai.

Kai į Svetainę patenkate mobiliuoju įrenginiu arba per mobilųjį įrenginį, šie Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, jūsų mobiliojo įrenginio unikalus identifikatorius, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresas, jūsų mobilioji operacinė sistema, jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai, naudojant įvairias technologijas, šiuo metu negali būti naudojama konkrečiai jūsų tapatybei nustatyti. Ši Svetainė gali naudoti tokią informaciją ir sujungti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą mūsų Svetainės lankytojų skaičių, kiekvieno mūsų Svetainės puslapio lankytojų skaičių, lankytojų interneto paslaugų teikėjų domenų pavadinimus ir tai, kaip mūsų naudotojai naudojasi Paslaugomis ir sąveikauja su jomis.

 1. SLAPUKŲ SEKIMO DUOMENYS

Mes naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad galėtume sekti veiklą savo Svetainėje ir saugoti tam tikrą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų Slapukų politikoje.

 

SURINKTI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS, TAIP PAT ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO SĄLYGOS

 

Duomenų tvarkymo tikslai Surinkti ir tvarkomi duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų saugojimo terminas
Norint rezervuotį apartamentą Vardas

Pavardė

Gimimo data

Adresas

Lytis

El. pašto adresas

Telefono numeris

Šalis

Universiteto pavadinimas

Fakultetas

Studijų programa

Studijų metai

 

Duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 3 str. 6(1)(b)) 10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo
Sąskaitų ir kitų mokėjimų tvarkymo, apskaitos taisyklių laikymosi tikslais Vardas ir pavardė

Pavardė

Kredito kortelės numeris

Banko sąskaitos numeris

Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kuri taikoma duomenų valdytojui (BDAR 2 str. 6 straipsnio 1 dalies c punktas), t. y. siekiant įvykdyti teisinę prievolę (išrašyti arba saugoti sąskaitas faktūras ir kitus apskaitos dokumentus ir pan.) 10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo
Bendravimo per Svetainę tikslais, pavyzdžiui, siekiant atsakyti į duomenų subjekto pateiktą užklausą Vardas ir pavardė

El. pašto adresas

Telefonas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) 1 (vieneri) metai nuo paskutinio susirašinėjimo su duomenų subjektu
Naujienų, akcijų, naujienlaiškių, informacijos apie produktus ir kvietimų į renginius teikimas (tiesioginė rinkodara) Naujienų, akcijų, naujienlaiškių, informacijos apie produktus ir kvietimų į renginius teikimas (tiesioginė rinkodara) Gavę aiškų jūsų sutikimą, jūsų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį naudosime tiesioginei rinkodarai. Kai tampate mūsų klientu ir neprieštaraujate dėl tiesioginės rinkodaros, susijusios su panašiomis paslaugomis ar produktais, tvarkysime jūsų el. pašto adresą. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, t. y. gavus jūsų sutikimą, arba pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, t. y. dėl mūsų teisėto intereso siūlyti jums panašias prekes ir (arba) paslaugas į tas, kurias įsigijote iš mūsų, ir gauti jūsų atsiliepimus apie įsigytas prekes ir (arba) paslaugas. 3 metus po to, kai užsisakėte arba įsigijote mūsų prekę ar paslaugą

Asmens duomenis naudojame įvairiais šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jei Asmens duomenis pateikiate dėl tam tikros priežasties, mes galime naudoti Asmens duomenis dėl tos priežasties, dėl kurios jie buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei su mumis susisieksite el. paštu, jūsų pateiktus Asmens duomenis naudosime, kad atsakytume į jūsų klausimą arba išspręstume problemą. Be to, jei Asmens duomenis pateiksite norėdami gauti prieigą prie Paslaugų, jūsų Asmens duomenis naudosime, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėtume, kaip jomis naudojatės. Mes ir mūsų dukterinės bei susijusios įmonės (toliau – Susijusios įmonės) taip pat galime naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą asmeniškai neidentifikuojamą informaciją, surinktą per Svetainę, kad padėtume mums tobulinti Svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti savo naudotojus ir tobulinti Paslaugas. Mes ir Susijusios bendrovės galime naudoti šią informaciją bendraudami su jumis dėl Paslaugų.

 

AR PRIVALOTE PATEIKTI MUMS ASMENS DUOMENIS?

Atkreipkite dėmesį, kad norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, privalote mums pateikti pirmiau minėtus asmens duomenis.

 

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS (IŠ KUR GAUNAMI DUOMENYS)?

Duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, t. y. kai savo Asmens duomenis pateikiate per mūsų Svetainę.

 

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų mums pateikta informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduodama ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų. Savanoriškai pateikdami mums Asmens duomenis, jūs sutinkate, kad juos naudotume pagal šią privatumo politiką.

Atkreipkite dėmesį, kad be jūsų sutikimo nesidalijame jūsų Asmens duomenimis su kitais asmenimis, išskyrus toliau nurodytus tikslus:

 1. Kitiems mums dirbantiems asmenims (paslaugų teikėjams)

Mes galime pasitelkti tam tikras patikimas trečiąsias šalis (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo ir IT paslaugų teikėjus, buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjus), kad jos padėtų mums tobulinti mūsų Svetainę. Šios trečiosios šalys gali gauti prieigą prie informacijos tik tam, kad atliktų užduotis mūsų vardu, laikydamosi šios privatumo politikos, ir mes išliksime atsakingi už tai, kaip jos tvarko jūsų informaciją pagal mūsų nurodymus.

 1. Susijusios įmonės

Mes taip pat galime dalytis jūsų Asmens duomenimis su savo Susijusiomis bendrovėmis šios Privatumo politikos tikslais. Mes pasitelkiame trečiąsias šalis, kurios veikia kaip Duomenų tvarkytojai ir pagalbiniai tvarkytojai, kad tvarkytų iš jūsų surinktus asmens duomenis. Tokios įmonės tai daro pagal rašytinius nurodymus, BDAR duomenų tvarkymo sutartį, yra įpareigotos laikytis konfidencialumo ir privalo įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Jos, be kita ko, gali būti susijusios su jūsų užsakymo vykdymu, jūsų mokėjimo duomenų tvarkymu ir pagalbos paslaugų teikimu. Pateikdami savo asmens duomenis, jūs sutinkate su tokiu jų perdavimu, saugojimu ar tvarkymu. Mes imsimės visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

 1. Verslo perdavimas

Plėtodami savo verslą, galime parduoti arba pirkti įmones ar turtą. Įmonių pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju asmens duomenys gali būti perduodamo turto dalis.

 1. Teisė ir tvarka

Galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas: a) laikytis įstatymų; b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar rimto kūno sužalojimo; c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mūsų ar mūsų naudotojų atžvilgiu; arba d) apsaugoti mūsų nuosavybės teises.

Jūsų Asmens duomenų neperduodame trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, teismai arba kai to reikia vienam iš šioje Politikoje nurodytų tikslų.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Kalbant apie jūsų Asmens duomenų pateikimą per mūsų Svetainę ir pagal BDAR, turite šias teises:

 • teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę į duomenų taisymą;
 • teisę ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam”);
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė nesutikti.

Informuojame, kad turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

 

SOCIALINIAI TINKLAI

Kai lankotės socialiniuose tinkluose, jūsų asmens duomenis tvarko konkretus socialinis tinklas, o mes pradedame tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai lankotės „ATLAS co-living” socialiniuose tinkluose. Naudodamiesi įvairiais socialinių tinklų kanalais norime jus supažindinti su savo paslaugų / produktų asortimentu ir keistis su jumis idėjomis bei nuomonėmis svarbiomis temomis.

Jūsų asmens duomenys, pateikti socialiniame tinkle, tvarkomi toliau nurodytais tikslais:

 • bendrauti su mūsų socialinių tinklų lankytojais;
 • atsakyti į lankytojų užklausas;
 • gauti statistinę informaciją;
 • vykdyti klientų apklausas, rinkodaros kampanijas, rinkos analizę, loterijas, konkursus ar panašias akcijas ar renginius;
 • jei būtina, ginant teisėtus Bendrovės interesus institucijose ir kitais atvejais.

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėti interesai yra galėti atsakyti į jūsų žinutes ar klausimus ir analizuoti mūsų prieinamumą socialiniuose tinkluose, pristatyti savo produktus ir paslaugas. Jei savo prašymu pageidaujate užmegzti su mumis sutartinius santykius, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

Jei ketiname tvarkyti jūsų asmens duomenis bet kuriuo kitu, pirmiau nepaminėtu tikslu, prieš tokį tvarkymą jums apie tai pranešime.

Mūsų puslapius socialiniuose tinkluose valdo konkretūs socialiniai tinklai, todėl, kai juose lankotės, asmens duomenys tvarkomi remiantis socialinių tinklų privatumo politika. Kai kuriuose socialiniuose tinkluose, priklausomai nuo socialinio tinklo politikos, duomenų tvarkymo tikslų ir apimties, esame laikomi bendrais duomenų valdytojais.

Šiuo metu naudojamės šiais socialiniais tinklais:

FB: ATLAS living

Linkedin: ATLAS living

Instagram:  ATLAS living

Socialinio tinklo pavadinimas ir jo privatumo politika Asmens duomenys, kuriuos tvarkome Asmens duomenys, kuriuos tvarkome kaip bendri duomenų valdytojai

Facebook

Facebook

Jų privatumo politiką galite perskaityti spustelėję šią nuorodą: https://www.facebook.com/policy.php

Jūsų „Facebook” vartotojo vardas, kai komentuojate, reaguojate į publikaciją, dalijatės pranešimais, rašote mums žinutes, Jūsų veikla mūsų svetainėje, pavyzdžiui, Jūsų puslapių peržiūros, trukmės statistika, užklausų, komentarų informacija ir kt. Mes naudojame statistinę informaciją (apsilankymai mūsų svetainėje, įnašų diapazonas, apsilankymų ir vidutinė vaizdo įrašų perdavimo trukmė, informacija apie šalis ir miestus, iš kurių atvyksta mūsų lankytojai, amžiaus intervalas, lytis). Anoniminę statistiką gauname iš „Facebook” per jų paslaugą. Duomenų valdytojų susitarimą rasite čia: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum].
„Instagram”

Jų privatumo politiką galite perskaityti spustelėję šią nuorodą: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=uf_share

Jūsų „Instagram” vartotojo vardas, kai komentuojate, reaguojate į publikaciją, dalijatės įrašais, dalijatės turiniu istorijų skiltyje, rašote mums žinutes, Jūsų veikla mūsų svetainėje, pavyzdžiui, Jūsų puslapių peržiūros, trukmės statistika, užklausų, komentarų informacija ir kt. Mes naudojame statistinę informaciją (apsilankymus mūsų svetainėje, įnašų asortimentą, apsilankymų ir vidutinę vaizdo įrašų perdavimo trukmę, informaciją apie šalis ir miestus, iš kurių atvyksta mūsų lankytojai, amžių, lytį). Gauname anoniminę statistiką iš „Instagram” per jų paslaugą. Duomenų valdytojų susitarimą rasite čia: https://help.instagram.com/494561080557017/?helpref=hc_fnav.
LinkedIn

Jų privatumo politiką galite perskaityti spustelėję šią nuorodą: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jūsų „LinkedIn” vartotojo vardas, kai komentuojate, reaguojate į publikaciją, dalijatės pranešimais, rašote mums žinutes, Jūsų vieta, nurodyta asmeninėje paskyroje, Jūsų veikla mūsų svetainėje, pavyzdžiui, Jūsų puslapių peržiūros, trukmės statistika, užklausų, komentarų informacija ir kt. Mes naudojame statistinę informaciją (apsilankymų mūsų svetainėje skaičių, įnašų diapazoną, apsilankymų ir vidutinę vaizdo įrašų perdavimo trukmę, informaciją apie šalis ir miestus, iš kurių atvyksta mūsų lankytojai, amžių, lytį). Gauname anoniminę statistiką iš „LinkedIn” per jų paslaugą. Duomenų valdytojų susitarimą rasite čia: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa.

PASIKEITIMAI

Retkarčiais galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus informuosime paskelbdami naują Privatumo politiką šiame puslapyje.

Patartina periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius pakeitimus. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta pirmiau nurodytą dieną. Jei po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar patikslinimų toliau naudositės Svetaine, tai reikš, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.